I. Proiectul INTESPO- Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare – cod MySMIS -113589

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT  

 

Scopul proiectului

Înregistrarea a minim 200.000 de tineri NEETs inactivi din Romania, în special, tinerii NEETs aflaţi mai departe de piaţa muncii, cu nivel scăzut de competențe și/sau  cu dificultăți în ceea ce priveşte integrarea socială.

Pentru a beneficia de măsuri active pentru integrarea pe piața muncii, tinerii NEETs trebuie mai întâi identificați și înregistrați la Serviciul Public de Ocupare. În România, din punct de vedere statistic (prin intersectarea bazelor de date administrative) se estimează că există aproximativ 400.000 de tineri NEET(în baza de date SPO există între 40.000 și 70.000 de tineri, numărul fiind mai mare după examenul de bacalaureat și scăzând destul de rapid după acesta).

 

Obiectivul general al proiectului

Creșterea numărului de tineri inactivi NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin.

 • Obiectiv Specific 1 – Creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul tinerilor din categoria NEETs cu privire la avantajele înregistrării la SPO și la opțiunile pe care le au în vederea integrării pe piața muncii, în educație, formare sau antreprenoriat prin realizarea unei campanii de informare si constientizare la nivel national.
 • Obiectiv Specific2 –Constituirea unei rețelei de sprijin la nivel local și implementarea unui  mecanism  de lucru cu tinerii, în scopul identificării a 200.000 de persoane aparţinând categoriei  NEETs ca bază pentru identificarea și monitorizarea acestora.
 • Obiectiv specific 3 – Identificarea a cel  puțin 200.000 tineri NEETs în vederea înregistrării și profilării a 160.000 dintre aceștia.

 

Grup țintă

 • Grupul tinta este estimat la minim 200.000 tineri NEETs inactivi cu vârsta între 16-24 ani neînregistrați la SPO, cu accent pe aceia cu nivel scăzut de competențe și care au dificultăți în a se integra social, care vor fi  înregistrați de către SPO ca urmare a acestui sprijin.

 

 • Această categorie de tineri NEETs include tineri care nu au reușit să se integreze pe piața muncii din diverse motive (lipsa oportunităților de ocupare, lipsa competențelor cerute pe piața muncii etc.) și care nu sunt cuprinși în programe de educație sau formare.

 

Echipa de proiect

Beneficiarului – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Partener 1- Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala

Partener 2 – Ministerul Educatiei Nationale

Partener 3 – Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

 

Activitățile și subactivitățile Partenerului 1, ANPIS, în proiect

A.1.Identificarea potențialilor tineri NEETs din Registrul electronic al Tinerilor NEETs inactivi și din datele furnizate de la nivel local

1.2.Colectarea datelor de la nivel local

A.3.Constituirea si funcționarea rețelelor de sprijin și a echipelor de intervenție

3.1.Constituirea retelelor de sprijin la nivel judetean si local

A.6.Managementul proiectului

6.1.Proiectare executiva

6.2.Asigurarea coordonării și monitorizării activităților în cadrul proiectului

 

 1. Proiectul EESSI

 

Prezentare proiect:

EESSI este un proiect din domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor care constă în principal, în dezvoltarea unui sistem informatic ce conectează administrațiile statelor membre responsabile de securitate socială pentru schimburile electronice de date. Acesta este dezvoltat și implementat de către Comisia Europeană în temeiul Regulamentului (CE) nr 883/2004 și a Regulamentului de punere  în aplicare (CE) nr. 987/2009 modificat prin Regulamentul (UE) nr 1372/2013 din 19 decembrie 2013 al Comisiei.

Domeniul de aplicare al EESSI:

Din punct de vedere geografic, normele UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială se aplică nu numai pe teritoriul UE, ci și într-un număr de țări participante suplimentare, și anume Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Schimburile electronice de date vor avea loc între instituțiile competente ale tuturor țărilor participante în domeniile reglementate de regulamentele privind coordonarea securității sociale, și anume:

 • prestații de boală, maternitate și paternitate echivalente;
 • prestații de pensii pentru limită de vârstă, de pre-pensionare și invaliditate;
 • prestații de urmaș și ajutoarele de deces;
 • beneficii de șomaj;
 • prestații familiale;
 • prestații pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Scopul EESSI este acela de a consolida protecția drepturilor cetățenilor prin facilitarea schimbului electronic de informații cu caracter personal de securitate socială ale lucrătorilor migranți în UE/SEE/Elveția, între instituțiile competente din statele membre.

Schimbul electronic de informații aduce principale avantaje, precum:

(I) facilitează și accelerează procesul de decizie în ceea ce privește calculul și plata prestațiilor de securitate socială;

(II) permite o verificare mai eficientă a datelor;

(III) furnizează o interfață mai flexibilă și mai ușor de utilizat între diferite sisteme;

(IV) furnizează o colecție de date statistice privind schimburile europene.

Cronologia implementării proiectului EESSI:

În cursul anilor 2006 și 2007, a fost realizat un studiu de fezabilitate pentru a evalua posibilitatea realizării unei rețele EESSI pan-europeană, în care toate țările să fie obligate prin lege să facă schimb electronic de date referitoare la drepturile de securitate socială ale cetățenilor în conformitate cu reglementările menționate mai sus. Studiul de fezabilitate a avut ca punct de plecare descrierea schimburilor existente, pe suport de hârtie și a schimburilor electronice și a fost utilizat pentru elaborarea cerințelor platformei centrale EESSI.

După evaluarea rezultatelor studiului de fezabilitate a fost făcută o recomandare de către Comisia tehnică în nota CASSTM 179/07, care a fost adoptată ulterior de către Comisia administrativă așa cum se menționează în nota 171/07 CASSTM. Aceasta a stat la baza proiectului EESSI implementat ulterior de Comisia Europenă.

În 2008, DG EMPL a fost mandatat să externalizeze și să coordoneze construirea platformei centrale EESSI. În acest sens, DG EMPL a selectat prin intermediul achizițiilor publice și a semnat un contract cu firma Siemens. Viziunea la acel moment a fost că, la sfârșitul contractului (planificat pentru sfârșitul anului 2010), sistemul livrat va răspunde cerințelor Comisiei Europene și că, până în luna mai 2012, țările și sistemele lor naționale vor fi conectate la EESSI și vor începe schimbul de date de securitate socială în format electronic.

La sfârșitul anului 2010 însă contractul a avut întârzieri mari iar testele de acceptanță au identificat probleme de calitate a sitemului livrat. De asemenea, s-au identificat probleme de mare complexitate care nu erau cunoscute la momentul cererii de ofertă.

La începutul anului 2012 contractul a fost încheiat printr-o acceptanță parțială.

În luna martie 2012, s-a hotărât începerea unei perioade de „reflecție” pentru a analiza dintr-o altă perspectivă cerințele pe baza cărora să fie construit sistemul. De data aceasta procesul a beneficiat de o implicare mai mare a statelor membre. Având în vedere implicarea mai puternică a țărilor în acest proces, revalidarea și repoziționarea priorităților cerințelor, procesul de evaluare tehnică a proiectului a durat mai mult timp decât era de așteptat, și a fost finalizat în cursul anului 2013.

În 2014, proiectul EESSI a fost relansat și etapa de determinare a livrabilelor proiectului a fost finalizată cu succes la sfârșitul lunii iunie. În a doua jumătate a anului au fost finalizate documentele de planificare în strânsă colaborare cu statele membre și cu desfășurarea primului Pilot build. Pentru 2015/16 a fost planificată dezvoltarea sistemului pe baza arhitecturii actuale iar la jumătatea anului 2017 a fost finalizat sistemul la nivel central și a început etapa de tranziție respectiv cei 2 ani corespunzători implementării sistemului EESSI în fiecare stat membru.

Prin sistemul EESSI se vor conecta peste 10.000 de instituții de securitate socială în Europa iar schimburile de date se estimează a fi de peste 900 de milioane pe an. Punctele de acces sunt desemnate în fiecare stat membru să stabilească granița dintre domeniile naționale și internaționale ale rețelei EESSI. Toate informațiile electronice schimbate în cadrul EESSI vor trece prin punctele de acces.

Aplicația care va face legătura dintre punctele de acces și aplicațiile naționale poate fi RINA care este pusă la dispoziția statelor membre de către DG Empl. Pentru a ne asigura că aceasta răspunde cerințelor specifice activității instituțiilor competente dar și pentru familiarizarea cu această aplicație au fost făcute demersurile necesare pentru înscrierea în activitatea de testare numită Dry Run.

În ceea ce privește activitatea de implementare la nivel național a proiectului EESSI, aceasta trebuie derulată pe parcursul a 2 ani și a început la data de 3 iulie 2017. Mai exact, începând cu data de 1 iulie 2019, schimbul de date privind securitatea sociala va fi facut doar în format electronic.

La nivel național va fi elaborat un Plan Național de Implementare a Proiectului EESSI în România.

Planul Național de implementare a sistemului EESSI în România va avea la bază cele 4 strategii instituționale și se va putea schimba pe măsură ce proiectul EESSI va avansa în activitățile de instalare, configurare, testare a punctelor de acces și a aplicațiilor naționale cu care lucrează instituțiile competente.

 

Valoarea proiectului: 1.106.859,01 euro

Activități principale:

–        Elaborarea strategiilor instituționale privind implementarea proiectului EESSI la nivelul instituțiilor membre ale consorțiului,

–        Elaborarea Planului Național de implementare a schimbului electronic de informaţii în domeniul securității sociale în România,

–        Proiectarea și testarea infrastructurii hardware și software necesară funcționării punctelor de acces din instituțiile competente în domeniul securității sociale,

–        Instruirea a 400 de persoane din cele 4 instituții partenere.

 

Astfel, aceste activități vor fi derulate în cadrul proiectului ESSIR, beneficiind de fonduri europene nerambursabile și asigurând, totodată, implementarea în România a sistemului EESSI.