Legislația din domeniul formării profesionale a adulților

din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea Listei ocupaţiilor elementare pentru care se pot organiza programe de calificare de nivel 1

 privind Lista specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare

 privind nominalizarea specialiștilor în Comisia de examinare a participanților la examenul de absolvire al programelor de formare profesională pentru ocupațiile proiectant sisteme de securitate, inginer sisteme de securitate, technician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control și acces.

cu privire la etapele de organizare a programelor de formare profesională autorizate într-un județ/municipiul București și desfășurate pe teritoriul altui județ/municipiul București.

privind modificarea anexei 1 a Instrucțiunii nr. 3/23.10.2017.

 privind contractul de formare profesională și dispozițiile generale privind prestarea serviciilor de formare profesională de furnizorii de formare profesională autorizați.

 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard ocupaţional

 privind selecția evaluatorilor de furnizori și programe de formare profesională și a specialiștilor pe domenii ocupaționale, din afara furnizorului de formare profesională, desemnați în comisiile de examinare și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească formatorii

 cu privire la autorizarea programelor de formare profesionala oreganizate pentru Mentor

pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanţilor acestora, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de examinare

privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

din  6 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

din  5 octombrie 2005    *** Republicată privind ucenicia la locul de muncă

privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale

 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

privind formarea profesională a adulţilor